OFERTA „ZAN” Spółka z o.o.

Oferujemy swoje usługi zarządzania i administrowania:

1. wspólnotom mieszkaniowym,
2. zasobom spółdzielczym (jeśli można powołać wspólnotę mieszkaniową),
3. budynkom prywatnym,
4. nieruchomościom komercyjnym,
5. innym.

Posiadana licencja Zarządcy nieruchomości gwarantuje wykonywanie usługi zarządzania i administrowania z należytą starannością, rzetelnie, według najlepszych standardów zawodowych Zarządców nieruchomości oraz etyki zawodowej.

Oferujemy pełną obsługę nieruchomości wspólnych,  tym przede wszystkim: naliczenia wymiarów opłat na podstawie podjętych przez właścicieli lokali uchwał, odczyty podliczników, rozliczanie mediów, prowadzenie księgowości, prowadzenie spraw technicznych nieruchomości.

W ramach działalności firmy oferujemy Państwu następujące usługi:

Reprezentacja Wspólnoty
1. Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.
2. Reprezentacja Wspólnoty wewnątrz pomiędzy właścicielami.

Obsługa administracyjna
1. Prowadzenie i aktualizowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i właścicieli we wspólnocie.
2. Zawieranie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej umów z dostawcami energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków, składanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. podatek „śmieciowy”).
3. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów.
4. Ubezpieczenie nieruchomości, w przypadku podjęcia takiej uchwały.
5. Zawieranie umów o dostawy, roboty lub usługi na rzecz Wspólnoty oraz kontrola prawidłowości wykonania tych umów.
6. Wynajmowanie dodatkowych pomieszczeń w nieruchomości wspólnej – jeżeli zostały na ten cel przeznaczone.
7. Zwoływanie i obsługa zebrań, przygotowywanie projektów uchwał, planów gospodarczych.

Obsługa bankowo-księgowa
1. Otwarcie rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
2. Prowadzenie odpowiedniej księgowości w formie określonej uchwałą właścicieli.
3. Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.
4. Rozliczanie z poszczególnymi właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w ciągu roku w formie zaliczek określonych uchwałą właścicieli oraz świadczeń dla każdego z lokali.
5. Udzielanie informacji właścicielom o sprawach dotyczących wspólnoty mieszkaniowej oraz danego lokalu.
6. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności od właścicieli oraz dzierżawców.
7. Prowadzenie ewidencji uzyskiwanych pożytków.
8. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
9. Przygotowywanie projektów planu gospodarczego Wspólnoty.

Obsługa techniczna nieruchomości
1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego.
2. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
3. Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych i urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
4. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
5. Przygotowywanie planów remontowych.
6. Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości poprzez pogotowie techniczne – w przypadku podjęcia takiej uchwały.Wszelkie prawa zastrzezone. www.zan.stargard.pl invisionstudio